Szukaj
Close this search box.

Regulamin sklepu internetowego Krakowska Palarni Kawy

I. Zasady ogólne
 1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron (tj. pomiędzy Klientem a Sprzedającym), w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość – Serwisu Internetowego Krakowskiej Palarni Kawy, dostarczanych wyłącznie na terytorium Polski, co do których wyłącznym akceptowanym sposobem płatności jest zapłata w złotych polskich.
 2. Regulamin określa również zasady realizacji umów, o których mowa w ust.1 powyżej, rozpatrywania reklamacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedającym są wspólnicy spółki cywilnej występujący pod nazwą: „Krakowska Palarnia Kawy Bartosz Piskorz, Izabela Adamaszek-Piskorz spółka cywilna”, która została wpisana do rejestru REGON, a jej dane – jak i jej wspólników – ujawnione zostały w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednio pod numerem NIP: 5213711532 oraz numerem REGON: 362866124. Adres Sprzedającego: ul. Skośna 18, 30-383 Kraków. Kontakt ze Sprzedającym: telefon: +48 608 458 258, e-mail: biuro@krakowskapalarniakawy.pl. Sprzedający prowadząc Serwis Internetowy jest Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu tejże ustawy.
 4. Klient, to osoba fizyczna, w tym również Konsument (czyli zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera umowę ze Sprzedającym przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Klient, a także osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu Internetowego są Usługobiorcami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektronicznych w rozumieniu tejże ustawy.
 5. Serwis Internetowy, to serwis internetowy Krakowskiej Palarni Kawy w domenie krakowskapalarniakawy.pl dający możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za jego pośrednictwem, porozumiewania się ze Sprzedającym, zapoznania się z treścią serwisu, w tym towarami będącymi przedmiotem umów zawieranych na odległość, a także dający możliwość Usługobiorcy korzystania z pozostałych jego funkcjonalności.
 6. Klient (Usługobiorca) zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
 7. Informacje podane w Serwisie Internetowym, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią Serwisu Internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedającego lub podmiotów, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
II. Zasady ogólne zawierania umów sprzedaży towarów na odległość
 1. Klient może składać zamówienia (ofertę) za pośrednictwem Serwisu Internetowego określając rodzaj (w tym, o ile to konieczne: wagę, rodzaj mielenia) i liczbę sztuk towaru, miejsce i sposób dostawy, formę płatności – podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje – celem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Klient powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi w Serwisie Internetowym komunikatami. Treść zamówienie może uwzględniać wnioskowaną zniżkę, o ile w danym czasie o taką zniżkę można się ubiegać, na podstawie aktywnego kuponu rabatowego, poprzez uzupełnienie przez Klienta odpowiedniego pola o oznaczeniu „użyj kupon” lub o tożsamym oznaczeniu (niniejszy Regulamin nie określa zasad przyznawania takich zniżek).
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta mogą być rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 t.j. z dnia 2015.01.19).
 4. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail z informacją o potwierdzeniu zakupu towarów (mail ten stanowi o przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego). Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Klientem niebędącym Konsumentem z momentem otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za towar po uprzednim otrzymaniu przez takiego Klienta wiadomości e-mail z informacją o potwierdzeniu zakupu towarów. Do momentu otrzymania przez Klienta wiadomości o potwierdzeniu zakupu towarów Klient może cofnąć zamówienie (cofnąć złożoną ofertę) – wyjaśnia się przy tym, że adresat zamówienia (oferty), tj. Sprzedający, może poprzez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana.
 5. W indywidualnych przypadkach do momentu zawarcia umowy sprzedaży Sprzedający może nawiązać z Klientem kontakt (m.in. telefoniczny, e-mailowy) celem potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku niemożliwości nawiązania takiego kontaktu – Sprzedający może odrzucić ofertę Klienta.
 6. Sprzedający podaje do wiadomości Klienta cenę brutto towaru (w tym VAT). Podana cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w Serwisie Internetowym, w szczególności w przypadku błędnej informacji o cenie lub zmianie obowiązującej ceny danego towaru; oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej Serwisu Internetowego podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży. Ceny zamówionych towarów w odniesieniu do zawartej umowy nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym.
 7. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze w Serwisie Internetowym. Towary opisane w Serwisie Internetowym są nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej (określając jej treść oraz sposób realizacji).
 8. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku złożenia zamówienia wydanie towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej (świadczenie Sprzedającego zostanie spełnione jednorazowo, chyba ze realizacja umowy wymagała będzie kilku dostaw z uwagi na czasową niedostępność danego towaru lub ustalenia stron). Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.
 9. Sprzedającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie siedmiu dni od momentu jej zawarcia. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadkach przewidzianych prawem z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację.
 11. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy sprzedaży bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 i n. tej ustawy.
 12. W przypadku umów sprzedaży zawartych z Klientem niebędącym Konsumentem ogranicza się odpowiedzialność ogólną Sprzedającego za niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązania jedynie do przypadków wyrządzenia szkody w sposób umyślny, a tym samym wyłącza się również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi względem takiego kupującego.
 13. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia w Serwisie Internetowym. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem złożenia przez niego zamówienia.
 14. Koszty przesłania do Klienta zamówionego towaru (koszty dostawy) obowiązany jest uiścić Klient. Koszty dostawy mogą obejmować dodatkowe – wyraźnie określone – koszty, tj. przesyłka priorytetowa, przesyłka ubezpieczona, o ile w danym przypadku takie koszty przewidziano i Klient dokonał wyboru opcji przesyłki obejmującej takie dodatkowe koszty. Każdorazowo suma takich kosztów zostaje podana Klientowi przed potwierdzeniem złożenia przez niego zamówienia.
 15. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Strony są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedający polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.
 16. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a podczas składania zamówienia poprzez Serwis Internetowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
III. Sposób zapłaty
 1. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za przedmiot zawartych umów sprzedaży:
  • Gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);
  • Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego (wplata powinna nastąpić przed odbiorem towaru; tytuł wpłaty powinien zawierać numer zamówienia);
  • Poprzez system płatności elektronicznych tpay.com (wpłata powinna nastąpić przed odbiorem towaru, niezwłocznie po dokonaniu zamówienia).
IV. Faktury
 1. Sprzedający na życzenie Klienta wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient wyraża zgodę na stosowanie faktury w formie elektronicznej i zwraca się o jej przesłanie na podany przez siebie adres e-mail (lub inny wskazany przez Klienta).
V. Dostawa
 1. Koszty dostawy są każdorazowo podawane w toku wypełniania formularza zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w danym przypadku zaznaczono inaczej.
 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
  • Paczkomaty Inpost
  • Kurier
  • Kurier za pobraniem.
 4. Klient nie ma możliwości odebrania towaru osobiście.
 5. Termin dostawy każdorazowo wskazany jest w trakcie składania zamówienia i najczęściej wynosi 2 dni robocze.
 6. Maksymalny termin dostawy trwa do 5 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 8. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 9. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 10. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 11. Towary dostarczane są na terenie Polski.
VI. Reklamacje
 1. Klient ma prawo składać reklamację na adres Sprzedającego. W przypadku umów sprzedaży rzeczy – w zakresie umów zawartych z Konsumentem – reklamację mogą być zgłaszane w wyniku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego).
 2. Sprzedający zwraca się o przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowanego towaru, wskazanie żądania wraz z opisem reklamacji oraz o dostarczenie reklamowanego towaru na adres Sprzedającego – celem prawidłowego i niezwłocznego rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji.
 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Klientowi w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona (każdorazowo, z uwagi na ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji, Konsument może otrzymać tę informację w wiadomość e-mail lub sms). Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami prawa przy uwzględnieniu treści Regulaminu oraz z perspektywy żądania Klienta.
 4. Rozpatrzenie reklamacji, w której uwzględniono żądanie Klienta będącego Konsumentem, w przypadku umowy sprzedaży, zgodnie z art. 560 i art. 561 Kodeksu cywilnego, w zależności od skierowanego przez takiego Klienta żądania, będzie odpowiednio wskazywać, że reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
 5. Sprzedający, zgodnie z art. 561 (5) Kodeksu cywilnego, w terminie czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta która dotyczy żądania naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru..
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z art. 27 i n. ustawy o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w ust. 2 poniżej, chyba że wystąpi wyjątek, o którym mowa w ust. 3 poniżej, który określa sytuacje, w odniesieniu do których Konsumentowi nie przysługuje to prawo.
 2. W przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przedstawiany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedającego (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik ten uzupełniony o dane adresowe przedającego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedający za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.
 7. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.
 8. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
VIII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (zasady i warunki korzystania z tych usług)
 1. Usługodawca świadczy następujące usługi, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, za pomocą Serwisu Internetowego: usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość; usługa prowadzenia konta w Serwisie Internetowym, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy Regulaminu lub faktury drogą elektroniczną; obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Usługa przesyłania newslettera, o ile jest dostępna – regulowana jest odrębnym regulaminem.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis Internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w pkt. IX poniżej. Po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu poprzedzającym, z momentem przedstawienia przez usługobiorcę indywidualnego żądania świadczenia danej usługi (żądanie to może przybrać formę zachowania Usługobiorcy, np. poprzez zarejestrowanie konta w Serwisie Internetowym) dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie danej usługi drogą elektroniczną (w przypadku, gdy żądanie dotyczy przesłania faktury, warunkiem jest uprzednie zawarcie umowy z Sprzedającym będącej podstawą wystawienia takiej faktury), a jej rozwiązanie następuje po przedstawieniu przez Usługobiorcę żądania jej zakończenia (w każdej chwili), chyba ze wcześniej doszło do wykonania takiej umowy.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres Usługodawcy, niezwłocznie od momentu ujawnienia się przyczyny reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazywać na przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę (uzasadnienie).
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
IX. Wymagania techniczne
 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług opisanych w pkt. VIII jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  • z dostępem do sieci Internet (zalecana prędkość co najmniej 128 kb/s);
  • w przypadku komputerów stacjonarnych oraz laptopów, Usługobiorca powinien zainstalować przeglądarkę Internet Explorer (w wersji 8 lub nowszej) lub przeglądarkę Google Chrome (w wersji 14.0 lub nowszej) lub przeglądarkę Opera (w wersji 11.1 lub nowszej) lub przeglądarkę Mozilla Firefox (w wersji 3.5 lub nowszej) lub przeglądarkę Safari (w wersji 3.2.2 lub nowszej);
  • w przypadku telefonów komórkowych (w tym smartfonów) i tabletów, Usługobiorca powinien korzystać z systemu operacyjnego: Android 4.0.3. lub iOS 7 lub Windows Phone 10
  • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę; „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy; „własne” – zamieszczane przez Serwis; „zewnętrzne” – pochodzące z innej witryny zewnętrznej niż Serwis. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy. Zaleca się wobec tego, aby Usługobiorca sprawdził ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się z kolei jakie informacje są udostępniane przez jego przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu Usługobiorca może zapoznać się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcaa. Usługobiorcy Serwisu mogą zatem dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies, a także skorzystanie z możliwości automatycznego blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies są zawarte w ustawieniach lub dokumentacji przeglądarki internetowej, z której korzysta usługobiorca. Zauważyć należy przy tym, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Usługobiorcaa, o ile takie występują w Serwisie, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu (lub funkcjonalności Serwisu).
 3. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.
X. Dane osobowe
 1. Administratorem danych jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane w niniejszym Regulaminie jako: „RODO”), w tym przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 5 RODO, tj. zasad: rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, zgodności z prawem, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 3. Dane Usługobiorców są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących odpowiednich celach – w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Serwisu Internetowego lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą (bowiem dane te pochodzą wyłącznie z aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym – z kolei zakres tych danych zależy od tego, z jakich usług lub funkcjonalności Usługobiorca korzysta lub korzystał), tj. odpowiednio:
  • w celu zawarcia umowy na odległość lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na odległość; w celu wykonania umowy; w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych; w celu kontaktu z Usługobiorcą w związku ze złożoną przez niego ofertą lub wykonaniem umowy; w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Usługodawcy: w tym w celach księgowych, podatkowych; reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu realizacji bezpłatnej subskrypcji newslettera, o ile jest ona dostępna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio w postaci następujących celów: w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą (w tym w celu windykacji należności oraz prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych); w celach analitycznych, tj. doboru usług do potrzeb Usługobiorców; optymalizacji produktów na podstawie uwag Usługobiorców, zainteresowania Usługobiorców, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Usługodawcę działań pozwala mu na usprawnienie prowadzonej działalności); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne – przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
   w szczególności prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych Usługobiorców – w zależności od zakresu i celu przetwarzanych danych, zgodnie z ust. 3 powyżej, mogą być, na zasadach przewidzianych prawem, w zakresie danego celu przetwarzania, odpowiednio:
  • w zakresie realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, jeżeli przedmiot umowy będzie miał zostać dostarczony drogą inną niż elektroniczną; bankom lub podmiotom prowadzącym system płatności elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie w celu realizacji umowy; podmioty świadczące pomoc prawną, księgową – celem realizacji uprawnień i obowiązków przewidzianych prawem (w tym zabezpieczenia praw i dochodzenia roszczeń z umowy);
  • w każdym przypadku organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. policja, prokuratura, urząd skarbowy;
  • podmioty świadczące usługi marketingowe – celem wsparcia Administratora w promocji towarów, organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii;
  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT – w zakresie utrzymania prawidłowości działania Systemu, jego aktualizacji, napraw, oraz wprowadzenia lub ulepszenia funkcjonalności.
 5. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia mu oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W pozostałym zakresie brak podania danych (lub jednostkowej danej) może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie innych funkcjonalności lub usługi dostępnej w Serwisie.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym niezbędne dla realizacji umowy.
 7. Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:
  • o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
   że w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawną odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – osoba wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • że z końcem okresu przechowywania – zgodnie z przepisami prawa – dane osobowe zostaną usunięte;
  • że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator w ramach wykonywanych czynności korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania Serwisem; stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa; badania zagregowanego ruchu Usługobiorców w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.
   że dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w ust. 3 powyżej – w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa przepisów prawa obligujących Administratora do przechowywania dokumentów (z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) i przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. W ten sposób, że: dane zawarte na umowach i załącznikach do tychże umów są przechowywane do trzech miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; dane przekazywane z wykorzystaniem dostępnych formularzy w serwisie są przechowywane przez okres trzech lat celem zachowania zasady rozliczalności; dokumenty związane z rękojmią i reklamacją będą przechowywane przez okres roku po terminie upływie okresu rękojmi lub rozpatrzeniu reklamacji, w zależności, która z tych okoliczności nastąpi później, dane dla celów marketingowych w zakresie przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przewidzianej przepisami prawa – przechowywane będą do momentu wycofania zgody; z kolei w przypadku przetwarzania tychże danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu (żądania zaprzestania przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą). Administrator jednocześnie informuje, iż temin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.
  • że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Usługobiorcy mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z tychże dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator informuje, iż nie ma wpływu na prowadzoną przez tychże dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby przed skorzystaniem z funkcjonalności/zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Usługobiorca zapoznał się z regulacjami dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies tychże podmiotów, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem tychże stron lub serwisów w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
XI. Postanowienia końcowe
 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, RODO.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (każdorazowo obowiązujący w chwili zawarcia danej umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej, przed taką zmianą, zawarte.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a osobą, która nie jest Konsumentem na tle świadczonych przez Sprzedającego usług lub dotyczących umów pomiędzy tymi podmiotami (w tym w przypadku odstąpienia) zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa.
 5. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedający wyrazi zgodę). Dostęp do tychże. procedur jest opisany w kodeksie postepowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji
  i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedający informuje również, że jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod linkiem https://krakowskapalarniakawy.pl/regulamin/ oraz sporządzić jego wydruk.
 7. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2018 r.
 9. Lista załączników do Regulaminu:

  Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości jak i w części.